Acri-30/10/2018: ‘U CASALICCHIU: NOSTALGIA ‘E DU PASSATU (di Anna Maria Algieri)

Anna Maria Algieri

‘U CASALICCHIU: NOSTALGIA ‘E DU PASSATU

 

‘U Casalicchiu è llu rionu miu

riccu de persuni illustri e rinumati:

‘a casa natali ricorda Sant’Angiulu d’Acri,

‘i poeti Padula, Julia, Romanu,

Jannunu, Autieri e Molinaru;

e tra de loru ci nn’è una de assai nobilu casatu

chi donna Mariannina è chiamata.

 

A ‘ssu rionu, ‘na vota, ‘un ci mancava nnenti:

ci trovavi ‘u falignamu, ‘u cusituru,

‘u furnaru, ‘u scarparu, ‘u varbìaru

e c’era puru ‘u tabacchinu.

Avìamu a Gisbertu ccu’ llu generi alimentari

e, sutt’ ‘u palazzu ‘e Azzinnari,

Natalu ‘e Francatrippa ccu’ lla cantina.

Ci truvavi a Cicciu ‘e Matarazzu

e a Franciscu ‘e Formagginu,

e nun mancava a ‘ssu rionu  ‘u fotografu

ch’era donn’Antoniu ‘e Peppullu “sempre in posa”!

 

Ma ancora cchiù importanti eranu ‘i giuvani

chi dunavanu vita allu rionu:

‘na fratellanza l’accomunava e tra de loru

si crjavanu mumenti bielli ed armoniusi;

ccu’ ‘ngignu e ccu’ ‘nu pizzicu ‘e fantasia

facìanu ‘u prisepiu, cum’è tradiziona,

e lla notti ‘i Natali ‘mmienzu ‘a chiazza 

– ch’è dedicata a don Francu ‘e Jannunu –

‘u fuocu ardìa schoppettijannu

e li guagliuni tutt’attuornu 

ccu’ gioia e canti facìanu festa.

 

A menzannotti si sentìanu sonari ‘i campani…

è natu ‘u Redentori!

E tutti quanti jìamu alla missa a Santa Nicola

duvi ‘u parracu era donn’Antoniu Pellegrino

ed a nnua giuvani ni guidava ccu’ ll’esempiu

‘e San Giovanni Bosco…

‘U ricuordu va a cchillu passatu ca ‘un c’è cchiù…

specialmente all’antenati chi n’ànu lassatu

‘ssi tradizioni belli ca sunu messaggi d’amuri e fratellanza,

ch’ ‘e ‘ssi tìampi ormai ‘un vannu cchiù!

 

Anna Maria Algieri

 

 

NOSTALGIA DEL PASSATO: IL CASALICCHIO

 

Il Casalicchio è il rione mio

ricco di personalità illustri e rinomate:

la casa natale ricorda Sant’Angelo d’Acri,

i poeti Padula, Julia, Romano,

Giannone, Autieri e Molinari;

e tra loro ce n’è una di assai nobile casato

che donna Mariannina è chiamata.

 

A questo rione, un tempo, non mancava niente:

ci trovavi il falegname, il sarto,

il fornaio, il ciabattino, il barbiere

e c’era anche il sale e tabacchi.

Avevamo Gisbertu con il suo negozio di generi alimentari

e, sotto al palazzo Azzinnari,

Natale di Francatrippa con la cantina.

Ci trovavi Ciccio ‘e Matarazzu

e Francesco di Formaggino;

non mancava in questo rione il fotografo,

che era don Antonio di Peppullo “sempre in posa”.

 

Ma ancora più importanti erano i giovani

che davano vita al rione:

la fratellanza li accomunava e tra loro

si creavano momenti belli e armoniosi;

con ingegno e con un pizzico di fantasia

facevano il presepe, com’è tradizione,

e la notte di Natale nel bel mezzo della piazza

– che è dedicata a don Franco Giannone –

il fuoco ardeva scoppiettando

e i ragazzi tutt’intorno

con gioia e canti facevano festa.

 

A mezzanotte si sentivano suonare le campane…

è nato il Redentore!

E tutti insieme andavamo a messa nella chiesa di San Nicola

dov’era parroco don Antonio Pellegrino

che guidava noi giovani con l’esempio

di San Giovanni Bosco…

Il ricordo va a quel passato che non c’è più…

specialmente agli antenati che ci hanno lasciato

queste belle tradizioni che sono messaggi d’amore e fratellanza,

che in questi tempi ormai non sono più di moda!

Anna Maria Algieri